Motivatiemeter veilig en gezondwerken beschikbaar op de website

Voor het project Stofwisseling zijn twee motivatiemeters ontwikkeld. Eén voor de werknemer en één voor de werkgever. U kunt de tools vinden onder de knop: . Veilig en gezond werken is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers. Werkgever en werknemer hebben elkaar dan ook nodig om over te stappen naar minder schadelijke stoffen. Je kunt bedrijven echter alleen verbeteren als je mensen in beweging weet te brengen en weet te houden. Daarvoor is het belangrijk om te leren hoe u het gedrag van uw collega’s en uzelf kunt begrijpen en beïnvloeden. Het startpunt ...

De ARBO RI&E Grafimedia te gast bij Transport & Logistiek Nederland

Niet alleen de grafimediabranche is regelmatig op zoek naar nuttige verbeteringen in hun ARBO risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Ook andere toonaangevende sectoren, zoals Transport & Logistiek Nederland (TLN). Onlangs is deze sector (van ruim 12.000 bedrijven en 125.000 medewerkers) een onderzoek gestart naar het verbeteren van hun eigen branche-RI&E. Hiervoor hebben zij – na een strenge selectieronde – een 4-tal branches uitgenodigd (w.o. de grafimedia), die binnen Nederland bekend staan om de kwaliteit van hun branche-RI&E. Dat de grafimedia daar bij hoort is ...

ABC advies gevaarlijke stoffen!

Het ABC staat voor A = analyseren, B = beoordelen, C = controleren. Samen met een adviseur wordt er een praktijkronde gedaan door het bedrijf.  Aan de hand van stellingen die tijdens de rondgang door de adviseur gesteld worden, geeft u, als werkgever, preventiemedewerker en/of werknemer aan in hoeverre de verschillende Arboaspecten met betrekking tot gevaarlijke stoffen geregeld zijn in het bedrijf. De stellingen zijn onderverdeeld in vier thema’s, inkoop, opslag, gebruik en afvoer. Bent u bewust bezig met het beheersen van arbeidsrisico’s? Het ABC-advies geeft u richting en hulp bij ...

Workshop preventiemedewerker

Op 15 en 29 juni jl. vond de workshops plaats voor de preventiemedewerker. Beide workshops werden goed bezocht door (aanstaande) preventiemedewerkers van verschillende bedrijven. De preventiemedewerker vervult een spilfunctie op de werkvloer op het gebied van arbeidsomstandigheden. Bedrijven met meer dan 25 medewerkers moeten een of meerdere preventiemedewerkers aanstellen. Een werkgever met maximaal 25 medewerkers mag de preventietaken zelf uitvoeren maar hij/zij moet daarvoor over voldoende deskundigheid beschikken. Tijdens de interactieve workshop zijn diverse onderwerpen behandeld ...

Informatiepakket online

Een van de doelen van de campagne Stofwisseling is de bewustwording vergroten bij werkgevers en werknemers in de grafimedia sector over het werken met gevaarlijke stoffen (waaronder oplosmiddelen). Om de bewustwording te vergroten is kennisoverdracht en het delen van ervaringen cruciaal. Hiervoor is een informatiepakket samengesteld per doelgroep. De doelgroep bestaat uit; Het informatiepakket bestaat uit de volgende componenten: Informatiefolder over het project Stofwisseling Praktische en kernachtige vertaling van de ARBO Catalogus Gevaarlijke Stoffen met praktische ...

Fysieke belasting: voorkomen is beter dan genezen

Fysieke belasting is naast werkstress de belangrijkste oorzaak van verzuim en beroepsziekten. 42% van alle Nederlandse werknemers doet fysiek belastend werk. Ruim een derde van het werk gerelateerd verzuim komt door klachten aan het bewegingsapparaat. Lichamelijke belasting vormt daarmee een bedreiging voor een langdurige gezonde en productieve inzet van medewerkers. Een belangrijk risico dus om te beoordelen en aan te pakken. Dit geldt ook voor de grafimedia. Denk daarbij aan computerwerkzaamheden of het omstapelen van papier. Vandaar dan binnen onze sector dit VGW-aspect (VGW = Veiligheid, ...

Thema 2: Fysieke belasting

Lichamelijke belasting door het werk komt veel voor in grafische bedrijven. Ongeveer 25% van het ziekteverzuim hangt samen met klachten aan het bewegingsapparaat. Bewustwording en gedrag spelen een belangrijke rol bij het veilig en gezond werken. Daarom is het van groot belang risico’s te herkennen en in kaart te brengen en de juiste maatregelen te nemen. In deze brochure beschrijven we de fysieke belasting rond vier aspecten: tillen, dragen, duwen en trekken, beeldschermwerk, repeterende handelingen, staand werk. Daarbij wordt aandacht besteed aan het ergonomisch aanpassen ...

Thema 3: Machineveiligheid

In de grafimedia branche worden veel machines gebruikt. Met machines kunnen ongevallen gebeuren. De gevolgen daarvan zijn vaak groot, soms zelfs met (blijvend) letsel. Machineveiligheid is daarom een belangrijk onderwerp. Voor de productie van grafimedia producten wordt een breed arsenaal machines gebruikt: drukpersen in allerlei varianten, snijmachines, vouwmachines, veredelingsapparatuur etc. De meeste van deze machines kenmerken zich door draaiende rollen en bewegende delen, met alle risico’s van dien. Draaiende rollen en bewegende delen kunnen leiden tot onveilige situaties. Denk ...

Thema 4: Geluid op de werkplek

Naarmate we ouder worden, gaan we minder goed horen. Dat geldt voor iedereen. Maar bij mensen die lang verblijven op plaatsen met een hoog geluidsniveau, gaat het gehoor vaak sneller achteruit dan onder ‘normale’ omstandigheden.  Het verschil tussen een niet schadelijk geluidsniveau en een schadelijk geluidsniveau is in de praktijk moeilijk te bepalen. Met andere woorden: als je het wel eens lawaaierig vindt bij een machine of in een werkruimte, kan er sprake zijn van schadelijk geluid. Luid op dat moment dan de noodklok, voordat niemand hem meer hoort, want met geluidsschade valt niet ...

Thema 5: Gevaarlijke stoffen

Drukwerk maken zonder gebruik te maken van gevaarlijke stoffen is vandaag de dag nog steeds niet mogelijk. De afgelopen tien jaar is er binnen de bedrijfstak op dit vlak echter wel veel verbeterd. Toch zien we nog steeds gevarenetiketten op bepaalde gevaarlijke grond- en hulpstoffen. Daarnaast zijn er ook grafische hulpstoffen zonder gevarenetiket die wel degelijk een gevaar opleveren voor de mensen die er mee moeten werken. Gevaarlijke stoffen is dus een belangrijk onderwerp voor elk grafimedia bedrijf. Daarbij zijn er ook meerdere instanties die 'over je schouder meekijken', namelijk: de ...

Thema 6: Oplosmiddelenreductie in de Offset

Oplosmiddelen, wie kent ze niet? Oplosmiddelen zijn makkelijk verdampende stoffen waarin andere stoffen oplossen. Juist dóór hun hoge verdampingsgraad en vetoplossend vermogen worden oplosmiddelen nog steeds op grote schaal gebruikt in verven, lakken, lijmen en in reinigings- en ontvettende middelen. Tolueen, aceton en isopropylalcohol (IPA) zijn voor onze bedrijfstak bekende voorbeelden. Oplosmiddelen zijn het beste middel om iets snel schoon te krijgen maar tegelijk erg slecht voor de gezondheid! Vandaar dat onze bedrijfstak haar verantwoordelijkheid neemt om het gebruik van oplosmiddelen ...

Thema 7a: Gebruik van organische oplosmiddelen in de Zeefdruk

In dit thema-document vind je een praktische richtlijn met betrekking tot het gebruik van organische oplosmiddelen in de zeefdruk. De richtlijn is weergegeven in de vorm van een controlelijst en is bedoeld om een voor de medewerkers in zeefdrukkerijen gezonde werkatmosfeer te kunnen waarborgen. . Om in dit kader de werksituatie met behulp van de controlelijst te beoordelen moeten alle vragen beantwoord worden. Ten aan zien van de uitkomst ervan het volgende:  Indien alle vragen met “ja” beantwoord kunnen worden, mag men ervan uitgaan dat de blootstelling van de medewerkers aan ...

Thema 1: Van werkdruk naar werkplezier

De grafimediabranche is door de sterke technologische ontwikkelingen in een razend tempo veranderd. De meeste bedrijven werken tegenwoordig in een hightech omgeving met geavanceerde apparatuur terwijl zich door de digitalisering en de opkomst van internet nieuwe markten hebben aangediend. Bij die veranderingen wordt steeds een beroep gedaan op het werkvermogen en de flexibiliteit van de medewerkers. Veel grafische medewerkers doen hun werk nog steeds met plezier maar toch hebben de ontwikkelingen ook negatieve gevolgen. Dat kan leiden tot werkdruk en stress, binnen de grafimedia een ...

Inspectie SZW controleert aanwezigheid en toetsing RI&E en preventiemedewerker

Er is een inspectiecampagne van de Inspectie SZW (de vroegere Arbeidsinspectie) begonnen die vooralsnog telefonisch plaats vindt. De gebelde bedrijven krijgen vragen over de aanwezigheid van een actuele Arbo-risico-inventarisatie – en evaluatie (Arbo-RI&E), de toetsing hiervan en de aanwezigheid van een preventiemedewerker. Als vervolg op deze vragen, moeten de bedrijven binnen 1 maand diverse bewijsstukken aan de arbeidsinspecteur overleggen. Hoewel veel bedrijven hun Arbo-RI&E goed op orde hebben, blijken er toch nog bedrijven te zijn die op het punt van de Arbo-RI&E en de ...

Vaarwel OHSAS en welkom ISO

De ISO 45001-norm voor arbo- en veiligheidsmanagementsystemen is in ontwikkeling en nadert zijn definitieve vorm. Deze ISO 45001-norm gaat de OHSAS 18001-norm vervangen. De ontwikkeling van de ISO 45001 is in 2013 gestart en de verwachting is dat deze begin 2018 wordt gepubliceerd. Hiermee komt er een nieuwe spruit aan de ISO-tak. ISO 45001 heeft ten opzichte van de OHSAS 18001 een nieuwe hoofdstuk- en paragraafindeling. Deze indeling is gebaseerd op de zogenaamde ISO High Level Structure (HLS). Door ISO is bepaald dat alle normen voor managementsystemen op basis van de HLS worden ...

Schrijf u nu in: slotbijeenkomst campagne "Stofwisseling" gevaarlijke stoffen Grafimedia

Stofwisseling is een project in opdracht van Sociale Partners in de Grafimadia. U kunt zich . • Datum: Dinsdag 31 oktober 2017 van 15:30 tot 19:00 uur (inloop vanaf 15.00 uur) • Locatie: Postillion Hotel, Kosterijland 8, 3981 AJ BUNNIK • Dagvoorzitter: Danny Wilms, secretaris WAGG, projectleider Stofwisseling 15:00 - 15:30 uur : Inloop met koffie/thee 15:30 - 15:40 uur : Welkomstwoord door Fons Bakkes, directeur KVGO 15:40 - 15:50 uur : Jos Cohen, bestuurder FNV Media & Cultuur 15:50 - 16:05 uur : Nicolette Damen, programmamanager van het programma Duurzame inzetbaarheid van ...

Campagne tegen gevaarlijke stoffen afgesloten

De sociale partners hebben tijdens een interessante slotbijeenkomst de campagne om het gebruik van gevaarlijke stoffen en vooral oplosmiddelen in de grafimedia branche verder terug te dringen, afgesloten. Tijdens de campagne Stofwisseling is de bewustwording over deze stoffen en de gevaren ervan verder opgevoerd. In de afgelopen maanden stond er een groot aantal activiteiten op het programma. Die zijn in eerste instantie gericht geweest op werkgevers en werknemers in de branche maar er is ook informatie beschikbaar gekomen voor leveranciers en ‘studenten’. Zo zijn er informatie- en ...

Klaar voor de nieuwe Arbowet?

De overgangsperiode van de nieuwe Arbowet loopt 1 juli 2018 af. Hierin heeft de preventiemedewerker een spilfunctie gekregen binnen de organisatie. Bij minder dan 25 werknemers mag de werkgever zelf de rol van preventiemedewerker op zich nemen. Wel dient hij dan over de vereiste kennis en deskundigheid te beschikken. Bij meer dan 25 werknemers dient de werkgever een preventiemedewerker aan te stellen. De preventiemedewerker (of de directeur) moet op zijn of haar taak berekend zijn. In veel gevallen is dan ook extra training nodig om aan de nieuwe Arbo-wetgeving te kunnen voldoen. Stivako ...

Nieuwe brochure “Praktische instrumenten voor arborisico’s in de grafimedia” gepubliceerd!

Ondernemers zijn verantwoordelijk voor de veiligheid, gezondheid en arbeidsomstandigheden in het werk. Om deze verantwoordelijkheid om te zetten in praktische acties hebben de sociale partners praktische hulpmiddelen ontwikkeld die u kunnen ondersteunen bij  het in kaart brengen van de risico’s en het maken van een actieplan.  Ook hebben zij kennis ontwikkeld die u kunnen helpen deze risico’s te beheersen in voor u bedrijfsspecifieke situaties. In de nieuwe brochure zijn deze hulpmiddelen op een overzichtelijke wijze beschreven. Wilt u meer informatie? Download de brochure ...

Nieuwe ARBO RI&E, licentiekosten voor niet-KVGO leden

Vanaf 1 juli 2018 gelden nieuwe ARBO RI&E-licentiekosten voor niet-KVGO-leden. Zoals u weet zijn het kennisplatform Arbo Grafimedia () en de ARBO RI&E Grafimedia () initiatieven van de sociale partners Grafimedia. Reeds vele jaren werken specialisten van alle betrokken partijen samen, om deze instrumenten actueel te houden en te verbeteren. Ze doen dit in het belang van werkgevers en werknemers die een veilige en gezonde werkomgeving willen realiseren, waarin, welzijn, goede arbeidsomstandigheden en duurzame inzetbaarheid belangrijke beleidsdoelen zijn. Het instrumentarium is voor ...

Arbocatalogusboekjes Grafimedia binnenkort weer beschikbaar

Zoals u wellicht gemerkt heeft, zijn de Arbocatalogus thema’s en informatieboekjes enige tijd niet beschikbaar geweest. Dit, omdat de inhoud in de afgelopen maanden is gecontroleerd en op punten aangepast. De Arbocatalogus is een belangrijk platform voor onze branche. Het geeft de sociale partners de mogelijkheid om de wettelijke arbo voorschriften te vertalen naar de praktijksituatie van alledag. En daarbij goede (of alternatieve) oplossingen te bedenken voor arborisico’s die voor zoveel mogelijk bedrijven werkbaar zijn. Bekende voorbeelden uit de sector zijn: De Degelautomaat en ...

Praktisch aan de slag met de ARBO RI&E

Een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) is wettelijk verplicht. De RI&E is een onderzoek waarin de veiligheid en gezondheid van werknemers centraal staat.  Wilt u beginnen met het invullen van de branche RI&E Grafimedia? Of wilt u weten hoe actueel uw RI&E is? En welke wettelijke verplichtingen er gelden voor uw organisatie anno 2018? De Sociale Partners organiseren 3 regionaal georganiseerde workshops waarbij u wordt ondersteund bij het invullen van uw eigen RI&E. De workshops zijn gratis voor KVGO leden. Schrijf u nu in voor één van de drie workshops. Er is ...

De RI&E Grafimedia anno 2018: nu meer een oplossingenboek dan ooit tevoren

Binnenkort krijgt de ARBO RI&E een nieuwe toepassing: het wordt nog meer dan vroeger een oplossingenboek, waarbij je als gebruiker per RI&E-onderwerp direct inzage krijgt in alle mogelijke verbeteracties voor dat thema. Nu is het alleen mogelijk via de vraagbeantwoording bij de oplossingen/verbeteracties komen. Maar na de zomer kan je er voor kiezen om direct oplossingsgericht aan de slag te gaan.   Veel bedrijven worden door de complexiteit van hun bedrijf en/of de (onnodig) complexe opzet van hun ARBO RI&E geconfronteerd met veel RI&E-vragen. Hoewel het hebben van een ...

Terugblik op de workshops Praktisch aan de slag met de Arbo RI&E

Op drie locaties in Nederland vond in oktober en november de workshop ‘Praktisch aan de slag met de Arbo RI&E’ plaats. De Arbo RI&E Grafimedia is de branche risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) op het gebied van Arbo. Dit praktische hulpmiddel is te vinden op de website van de Arbografimedia en is kosteloos voor KVGO-leden. De meeste workshopdeelnemers gaven aan al met de branche RI&E te werken en een opfrissing nodig te hebben. Een aantal gaf aan nog nooit de Arbo RI&E Grafimedia te hebben gebruikt en was zeer gemotiveerd om te beginnen. De workshop bestond ...

Magazijnstellingen: keuren of niet keuren?

Vaak wordt de vraag gesteld of magazijnstellingen gekeurd moeten worden? Anders gezegd: worden magazijnstellingen als een arbeidsmiddel gezien? Net als heftrucks en hoogwerkers? Het antwoord is: JA! Onder de definitie van arbeidsmiddelen vallen ook middelen die niet aangedreven zijn. Onder arbeidsmiddelen verstaan we alle gereedschappen, hulpmiddelen, apparaten, machines en installaties die we gebruiken bij de uitvoering van het werk. Een bekend voorbeeld hiervan zijn overheaddeuren die periodiek gekeurd moeten worden. Maar dit houdt dus ook in dat magazijnstellingen als arbeidsmiddel ...

Verzuim in Nederland blijft stijgen

Uit onderzoek van ArboNed over het hele jaar 2018 blijkt dat het gemiddelde verzuim in Nederland blijft stijgen, van 3,8% in 2017 en 3,5% in 2016 naar 4,2% in 2018. Dit hogere verzuimpercentage wordt met name veroorzaakt door de grote bedrijven die de grens van 5% bereiken (ten opzichte van 4,3% in 2017 en 3,9% in 2016). Binnen het MKB is het verzuim het laagst: 3,8%. Toch is ook hier een stijging te zien ten opzichte van 3,5% in 2017 en 3,3% in 2016. Psychische klachten zorgen voor een onverminderd hoog aantal verzuimdagen. Dit baseert ArboNed op een analyse van haar data. Volgens Dr. ...

Handreiking arbomaatregelen Zwangerschap & Werk

De derde editie van de handreiking Arbomaatregelen Zwangerschap & Werk is gepubliceerd. De tekst is op diverse plekken aangepast omdat er veel veranderingen zijn sinds de vorige editie uit 2013. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe Arbowet uit 2017 en nieuwe ontwikkelingen omtrent gevaarlijke stoffen.  In de handreiking wordt inzichtelijk gemaakt aan welke wet- en regelgeving bedrijven moeten voldoen op het gebied van zwangerschap en werk. Daarnaast worden concrete handvaten gegeven hoe bedrijven aan de hand van maatregelen en oplossingen aan die wet- en regelgeving kunnen voldoen. Vervolgens ...

Arbobeleid en -instrumenten worden grondig gemoderniseerd

De grafimediasector besteedt van oudsher veel aandacht aan gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Ook in 2019 worden in opdracht van de sociale partners – waaronder het KVGO – verschillende projecten uitgevoerd, zoals het moderniseren van de webversie van de Risico inventarisatie en-evaluatie (RI&E). De Risico-inventarisatie & Evaluatie Grafimedia, kortweg RI&E, wordt al jaren gebruikt door veel grafische ondernemers. Niet alleen om aan de wettelijke verplichtingen op dit gebied te voldoen, maar ook om de arbeidsomstandigheden en gezondheidssituatie binnen hun bedrijf in ...

Overeenkomst Branchevertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen

De sociale partners – waaronder het KVGO – hebben met ingang van 1 juli van dit jaar een overeenkomst gesloten met Gimd,  een landelijke organisatie  op het gebied van bedrijfsmaatschappelijk werk, voor het leveren van een vertrouwenspersoon. Werkgevers zijn conform de Arbowet verplicht hun werknemers te beschermen tegen het arbeidsrisico ongewenste omgangsvormen (pesten, agressie en geweld, seksuele intimidatie en discriminatie). Een van de maatregelen die kunnen worden genomen is het aanwijzen van een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is er in de eerste plaats om degenen die ...