Elk bedrijf (groot en klein) moet een preventiemedewerker hebben!

Elk bedrijf moet ten minste één preventiemedewerker in dienst hebben. Slechts de helft van de Nederlandse organisaties voldoet echter aan deze eis.

De Inspectie SZW publiceerde onlangs ‘Arbo in bedrijf 2018’: een onderzoek naar de naleving van arboverplichtingen, blootstelling aan arbeidsrisico’s en genomen maatregelen in 2018.

Volgens cijfers van Inspectie SZW had in 2016 slechts 47% van de organisaties in Nederland een preventiemedewerker in dienst. Nu is dat zo’n 49%, een voorzichtige stijging. Uit de cijfers blijkt dat 89 % van de 26+ bedrijven een preventiemedewerker heeft. Bij de kleinere bedrijven is dit slechts rond de 40%.

De preventiemedewerker moet de werkgever adviseren over het voorkomen en beperken van arbeidsrisico’s. Hierbij moet hij samenwerken met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners. De ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoording (PVT) heeft instemmingsrecht over de benoeming van de persoon en de positie van de preventiemedewerker.

De preventiemedewerker heeft drie wettelijke taken

De Arbowet geeft de preventiemedewerker drie taken (artikel 13, lid 7 Arbowet):

  1. De werkgever ondersteunen bij het zorgen voor een optimaal arbobeleid. Dit beleid krijgt zijn weerslag in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Bij de RI&E hoort een plan van aanpak met maatregelen die de arbeidsrisico’s voorkomen of beperken.
  2. Advies uitbrengen aan de Arbo-deskundigen en de OR of PVT over maatregelen voor een goed arbobeleid. Het basiscontract met de arbodienst moet bepalingen bevatten over overleg met de preventiemedewerker.
  3. De preventiemedewerker voert de maatregelen uit het plan van aanpak bij de RI&E uit of ondersteunt de uitvoering. Ook ondersteunt hij de werkgever bij voorlichting over werkinstructies en andere adviezen aan de werknemers over gezond en veilig werken.

De preventiemedewerker moet een interne werknemer zijn

Als een organisatie 25 of minder werknemers in dienst heeft, mag de werkgever zelf de preventiemedewerker zijn. Heeft de organisatie meer dan 25 werknemers in dienst, dan moet de werkgever één van de werknemers aanstellen als preventiemedewerker. Dit mag geen externe medewerker zijn. De preventiemedewerker moet voldoende deskundigheid en ervaring hebben om zijn preventietaken goed uit te oefenen. Ook moet hij voldoende tijd krijgen voor de uitvoering van zijn taken. Voor grotere organisaties kan het nodig zijn om meer preventiemedewerkers in dienst te hebben. De OR mag zich hierover uitspreken bij het verlenen van instemming voor de benoeming van de preventiemedewerker (artikel 27, lid 1a van de Wet op de ondernemingsraden).

Een preventiemedewerker opleiden

De grafimedia sector beschikt over een brancheopleiding preventiemedewerker. Deze wordt door GOC verzorgd. Deze opleiding is erkend door de sociale partners. Kijk voor meer informatie op de website van het GOC: www.goc.nl .

 
   « nieuwsoverzicht