Afkortingen- en begrippenlijst

 

 

ADR

ADR is de afkorting van de Franse titel van het Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg: "Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route".

Terug naar boven

Agressie en geweld

In je werk kan je te maken krijgen met agressie en geweld van collega’s, leidinggevenden of externen. Er zijn drie vormen van geweld te onderscheiden, verbaal geweld: fysiek geweld en het beschadigen van eigendommen.

Terug naar boven

Amber

Heeft de werknemer in de afgelopen vijf jaar recht gehad op WAO, dan bestaat na 4 weken ziekteverzuim mogelijk recht op een verhoogde WAO-uitkering

Terug naar boven

Amplitude

Het volume van geluid wordt ook wel de amplitude genoemd. Een nadere uitleg over dit begrip is opgenomen in het hoofdstuk ‘Achtergronden over geluid’, in de paragraaf ‘Kenmerken van (geluid)golven.

Terug naar boven

Arbeidsbelasting

De term “arbeidsbelasting” is een breed begrip. Het omvat allereerst “psychosociale arbeidsbelasting”, waaronder werkdruk. De door werknemers ervaren werkdruk wordt in hoge mate door de situatie bepaald: door het werk, het team en de organisatie waarin men werkt. Arbeidsbelasting omvat echter ook lichamelijke of fysieke belasting.

Terug naar boven

Arbeidsconflictenprotocol

Alle afspraken over hoe te handelen door welke betrokkene(n) bij een arbeidsconflict. Een dergelijk protocol of reglement geeft duidelijkheid en maakt conflicten bespreekbar en hanteerbaar.

Terug naar boven

Arbeidshygiënische strategie

Het geluidsniveau binnen het bedrijf dient zo veel mogelijk beperkt te worden. Daarvoor dient het probleem zo veel mogelijk bij de bron te worden aangepakt. Deze bronaanpak wordt de arbeidshygiënische strategie genoemd.

Terug naar boven

Arbeidsgehandicapte

Iedereen die door ziekte of handicap beperkingen ondervindt bij het werk. Het kan gaan om zichtbare beperkingen of niet-zichtbare beperkingen (zoals een chronische ziekte of langdurige overspannenheid). Volgens de Wet rea bent u arbeidsgehandicapt (en kunt u dus voor een voorziening in aanmerking komen) als u behoort tot een van de volgende groepen: u ontvangt een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van de WAO, Waz of Wajong of u hebt minder dan vijf jaar geleden zo'n uitkering ontvangen; u maakt gebruik van een voorziening voor behoud, herstel of bevordering van de arbeidsgeschiktheid, of hebt minder dan vijf jaar geleden zo'n voorziening gehad; u komt in aanmerking voor werk bij de sociale werkvoorziening, maar hebt (nog) geen Wsw-baan; u hebt minder dan vijf jaar geleden voor de sociale werkvoorziening gewerkt, maar na herbeoordeling valt u niet meer onder de Wsw. Als u niet tot een van de hierboven genoemde groepen behoort, kan UWV of de gemeente na een medische keuring vaststellen dat u arbeidsgehandicapt bent. Ook u kunt dan voor een rea-voorziening in aanmerking komen.

Terug naar boven

Arbeidsmiddelen

Alle op de arbeidsplaats gebruikte machines, installaties, apparaten en gereedschappen. (Arbeidsomstandighedenwet, Artikel 1h)

Terug naar boven

Arbocatalogus

In een arbocatalogus beschrijven werkgevers en werknemers op sectorniveau hoe te voldoen aan doelvoorschriften van de overheid voor veilig en gezond werken. Een doelvoorschift is het beschermingsniveau dat een werkgever moet bieden aan zijn werknemers. Zoals bijvoorbeeld het maximale geluidsniveau. De manier waarop dat doel bereikt wordt, staat niet in de wet. Een Arbocatalogus helpt daarbij. Een arbocatalogus beschrijft technieken en manieren, normen en praktische handleidingen voor veilig en gezond werken. De arbocatalogus moet met positief resultaat worden getoetst door de Arbeidsinspectie. Na toetsing wordt de arbocatalogus opgenomen in de Verzamelbeleidsregel in de Staatscourant. Een goedgekeurde arbocatalogus dient als referentiekader voor de handhaving door de Arbeidsinspectie.

Terug naar boven

Autonomie

De vrijheid om zelf je werk te regelen, in te delen of beslissingen te nemen (ook wel regelmogelijkheden genoemd).

Terug naar boven

BEVI

Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen

Terug naar boven

BHV-plan

Bedrijfshulpverleningsplan

Terug naar boven

Blootstellingduur

Het risico op gehoorbeschadiging is afhankelijk van de toonhoogte en het volume van het geluid, maar ook van de periode waarin een medewerker wordt blootgesteld aan dat geluid. De tijd dat een medewerker ‘bloot’ staat aan een bepaald geluidsniveau, wordt de blootstellingduur genoemd.

Terug naar boven

Burnout

Chronische psychische toestand gekenmerkt door fysieke, emotionele en mentale uitputting.

Terug naar boven

Casemanager

De werkgever is zelf de casemanager of benoemt deze. De casemanager coördineert de reïntegratie van een werknemer met (dreigend) langdurig verzuim. Zo bewaakt de casemanager voortgang en uitvoering van alle gemaakte afspraken gericht op spoedige terugkeer naar werk (Plan van Aanpak zoals bedoeld in de Wet verbetering poortwachter).

Terug naar boven

CMR-stoffen

Carcinogene, mutagene en reprotoxische stoffen

Terug naar boven

Conflict

De situatie wanneer tussen twee of meer partijen (personen of groepen), de belangen, doelen, rollen en/of opvattingen met elkaar onverenigbaar zijn (of lijken). Het wordt pas een conflict wanneer tenminste één van beide partijen zich van deze onverenigbaarheid bewust wordt en zijn vijandige gevoel uit of omzet in daden.

Terug naar boven

Coping

De wijze waarop iemand omgaat met spanning.

Terug naar boven

CPR 15-1

Commissie preventie van rampen: richtlijn 15-1

Terug naar boven

CTE

Chronische toxische encephalopathie

Terug naar boven

CTP

Computer to plate

Terug naar boven

dB(A) of dBa

Het geluidsniveau in deciBel, gecorrigeerd met het zogenaamde A-filter, waarbij er per octaafband een weging is toegepast die is afgestemd op het menselijk gehoor. Meer uitleg over dit begrip is opgenomen in het hoofdstuk ‘Achtergronden over geluid’, in de paragraaf ‘Grootheden van geluid’.

Terug naar boven

De risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E)

Een verplicht onderzoek waarin de werkgever een inventarisatie maakt van de risico’s die het werk met zich meebrengt voor de medewerkers. Een plan van aanpak geeft aan hoe deze risico’s worden aangepakt.

Terug naar boven

deciBel (dB)

De sterkte van het geluid wordt uitgedrukt in decibel (dB). Meer uitleg over dit begrip is opgenomen in het hoofdstuk ‘Achtergronden over geluid’, in de paragraaf ‘Grootheden van geluid’.

Terug naar boven

Emotionele steun

Begrip willen krijgen voor een situatie.

Terug naar boven

Energiebronnen

De tegenhanger van ‘stressoren”. De aspecten in je werk die je voldoening en energie geven waardoor je plezier hebt in het werk.

Terug naar boven

ESV-lijst

Eisen voor Samenstelling en Verwerking van grafische stoffen. Dit is de standaardnaam die is vastgesteld tijdens de opzet van de Milieubeleidsovereenkomst.

Terug naar boven

EUH-zin

De bekende R-zinnen zullen in de GHS vervangen worden door H- en EUH-zinnen (de H van hazard). De EUH-zinnen bevatten aanvullende gevareninformatie.

Terug naar boven

Feedback

Het krijgen van een terugkoppeling over de resultaten.

Terug naar boven

Frequentie

De toonhoogte van geluid wordt ook wel de frequentie genoemd. Een nadere uitleg over dit begrip is opgenomen in het hoofdstuk ‘Achtergronden over geluid’, in de paragraaf ‘Kenmerken van (geluid)golve

Terug naar boven

GHS

Het Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) is de EU Verordening over de indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen en mengsels.

Terug naar boven

Grenswaarde

De grenswaarde is een concentratieniveau van een gas, damp, aerosol, vezel of van stof in de lucht op de werkplek. Bij de vaststelling van deze waarde wordt zoveel mogelijk als uitgangspunt gehanteerd dat – voor zover de huidige kennis reikt – de gezondheid van de werknemers én hun nageslacht niet wordt benadeeld. Zelfs niet bij herhaalde blootstelling aan die concentratie, gedurende een langere tot zelfs een arbeidsleven omvattende periode.

Terug naar boven

HBS

High boiling solvent

Terug naar boven

H-zin

De bekende R-zinnen zullen in de GHS vervangen worden door H-zinnen (de H van hazard). HBS: High Boiling Solvent, waarvan het vlampunt boven de 100 °C ligt.

Terug naar boven

IBC

Intermediate Bulk Containers

Terug naar boven

Incident

Een ongewenste gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen die gepaard gaan of had kunnen gaan met letsel en/of andere schade (eigendommen, milieu, derden). Een incident is een verzamelnaam voor alle ongewenste gebeurtenissen; ongevallen met of zonder verzuim, ernstige voorvallen, geconstateerde risico’s en een overtreding c.q. ongewenste situatie.

Terug naar boven

Individuele reïntegratieovereenkomst

Als arbeidsgehandicapte komt u in aanmerking voor een individuele reïntegratieovereenkomst. Klanten van UWV met een WW- of WAO-uitkering kunnen hiermee zelf de regie in handen krijgen over hun reïntegratietraject. Ze kiezen zelf een reïntegratiebedrijf en samen met hen ontwikkelen zij binnen een vastgestelde termijn een reïntegratieplan. Dit plan wordt getoetst door UWV, die sluit vervolgens het contract met het reïntegratiebedrijf en bewaakt de verdere uitvoering. Hiermee kunt u uw terugkeer naar de arbeidsmarkt vergemakkelijken.

Terug naar boven

Informatiesteun

Informatie willen krijgen van anderen waarmee men de situatie makkelijker aankan.

Terug naar boven

Instrumentele steun

Hulp willen krijgen van anderen om de situatie op te kunnen lossen.

Terug naar boven

IPA

Isopropylalcohol of 2-propanol

Terug naar boven

IPO

Het Interprovinciaal Overleg

Terug naar boven

IPPC

Europese richtlijn Integrated Pollution Prevention and Control

Terug naar boven

Loondispensatie

Als de prestatie van een arbeidsgehandicapte niet in verhouding staat tot het loon, kan de werkgever bij UWV gedeeltelijke dispensatie aanvragen.

Terug naar boven

LQ

LQ-stoffen in transportverpakking (Limited Quantities; Gelimiteerde hoeveelheden).

Terug naar boven

MAC

Maximaal aanvaardbare concentratie

Terug naar boven

Machine

Samenstel van onderling verbonden onderdelen of componenten, waarvan er ten minste één kan bewegen, die samengevoegd worden voor een bepaalde toepassing; en is voorzien van een aandrijfsysteem. (Vrije interpretatie van: Warenwetbesluit machines, Artikel 1 – streepje 10)

Terug naar boven

MBO

Milieubeleidsovereenkomst Grafische Industrie en Verpakkingsdrukkerijen

Terug naar boven

Mediation

Bemiddeling door een onafhankelijke, onpartijdige (externe) derde die partijen die een arbeidsconflict hebben laat komen tot een oplossing.

Terug naar boven

MKB-Nederland

De centrale werkgeversorganisatie voor midden en klein bedrijf

Terug naar boven

MSDS

Material Safety Data Sheet (ook wel VIB, VeiligheidsInformatieBlad, genoemd)

Terug naar boven

MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen. 74. praktisch arbobeleid in de grafimedia oplosmiddelenreductie in de offset

Terug naar boven

No-risk polis

De werkgever die een arbeidsgehandicapte in dienst neemt, loopt m.b.t. ziekte en arbeidsongeschiktheid de eerste 5 jaar van het dienstverband géén risico: ziekengeld kan bij UWV worden geclaimd, bij toename WAO% geldt slechts 4 weken loondoorbetaling en bij (opnieuw) WAO-toekenning wordt de WAO-premie niet verhoogd (geen Pemba-boete).

Terug naar boven

Onderbelasting (boreout)

Te weinig of te simpel werk.

Terug naar boven

OPS

Organisch Psycho Syndroom. De grafimedia-branche als geheel heeft inmiddels al verschillende patiënten die lijden aan deze ziekte moeten registreren. De ziekte wordt veroorzaakt door gebruik van oplosmiddelen. In het Engels organic psycho syndrome - de Schildersziekte.

Terug naar boven

Organisatiecultuur

De geestelijke bagage van de mensen in een organisatie. Daarin wordt onderscheid gemaakt tussen ‘ diepere waarden’ die niet direct waarneembaar zijn: vaste aannamen, veronderstellingen, waarden en normen die de grondslag van al het gedrag vormen en direct waarneembare zaken als de wijze van kleden en de gedragscodes.

Terug naar boven

Overspannenheid

Een situatie waarbij men niet meer met stress kan omgaan en de klachten niet verminderen bij ontspannen of slapen.

Terug naar boven

PAGO

Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek.

Terug naar boven

PBM

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Terug naar boven

Per

Perchloorethyleen

Terug naar boven

Pesten

Het doelbewust kwetsen, vernederen of belachelijk maken van mensen. Daarbij gaat het niet om een eenmalige gebeurtenis maar om iets wat vaker en over een langere tijd gebeurt.

Terug naar boven

PGS 15

De wettelijke bepalingen omtrent opslag van gevaarlijke stoffen in emballage zijn vastgelegd in de PGS 15 richtlijn (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15).

Terug naar boven

Premiekortingen werkgever

Houdt een werkgever een arbeidsgehandicapte in dienst, dan krijgt hij voor max. één jaar € 2042 korting op WAO- en WW-premie. Neemt de werkgever een nieuwe arbeidsgehandicapte in dienst, dan geldt deze korting max. 3 jaar. Kan de werkgever aantonen dat deze kortingen onvoldoende zijn om de reïntegratie te betalen, dan kan hij de meerkosten vergoed krijgen

Terug naar boven

Privaat opdrachtgeverschap

Als een arbeidsongeschikte werknemer niet meer kan blijven werken in het eigen bedrijf is de werkgever zelf verantwoordelijk om (aangepast) werk te laten vinden in een ander bedrijf . UWV kan de hieraan verbonden kosten wel terugbetalen, maar het is nu de werkgever die opdracht geeft (aan bijvoorbeeld een reïntegratiebedrijf) tot reïntegratie. Dat is dus niet langer een publieke UWV-taak. Vandaar: privaat opdrachtgeverschap.

Terug naar boven

P-zin

De bekende S-zinnen zullen in de GHS vervangen worden door P-zinnen (de P van precaution).

Terug naar boven

REACH

Op 1 juni 2007 is de nieuwe stoffenregelgeving REACH (gefaseerd) in werking getreden. REACH is een Europese verordening voor chemische stoffen. De afkorting staat voor Registratie en Evaluatie van en Autorisatie en beperkingen ten aanzien van Chemische stoffen.

Terug naar boven

Regres

Mogelijkheid om door derden veroorzaakte (loon)schade te verhalen.

Terug naar boven

RI&E

Afkorting van Risico Inventarisatie en Evaluatie. Op grond van de arbowet is iedere werkgever verplicht een RI&E op te stellen. De grafimediabranche beschikt over een branche RI&E die volledig is toegesneden op grafimediabedrijven: RI&E Grafimedia.

Terug naar boven

RSI

RSI of Repetitive Strain Injury wordt vaak aangeduid als muisarm, maar slaat feitelijk op veel meer aandoeningen van de nek, de armen of de schouders. Die klachten worden veroorzaakt door overbelasting op het werk.

Terug naar boven

R-zin

R-zinnen geven bijzondere gevaren (risk) aan.

Terug naar boven

Seksuele intimidatie

Seksueel getinte aandacht die als onwenselijk of niet prettig wordt ervaren. Daarbij gaat het om meer dan een vriendschappelijke aanraking of ‘flirten’.

Terug naar boven

Stressoren

De (werk)kenmerken die stress veroorzaken.

Terug naar boven

Stressreactie

Een noodzakelijke en functionele reactie die je in staat stelt om op goede wijze te reageren op een situatie of plotselinge verandering.

Terug naar boven

S-zin

S-zinnen geven veiligheidsaanbevelingen aan.

Terug naar boven

Tri

Trichloorethaan

Terug naar boven

UN

United Nations (In Nederlands “VN”)

Terug naar boven

UWV

Uitvoering Werknemersverzekeringen; o.a. GAK is hierin opgegaan. UWV ziet erop toe dat de werkgeverspremies voor WW en WAO juist geïnd en besteed worden (UWV betaalt ook de uitkeringen); ook voert UWV de WAO-keuringen uit; daarmee toetst UWV of werkgevers en werknemers alles hebben gedaan om de arbeidsongeschiktheid ‘in het eerste ziektejaar op te lossen’ (Poortwachtersfunctie van UWV). Ook heeft UWV een dikke vinger in de pap bij de reïntegratie van arbeidsongeschikten en werklozen.

Terug naar boven

Vangnet

Bij Uitzend- of oproepkrachten, én bij arbeidsgehandicapten die zich ziek melden in de eerste 5 jaar van hun (nieuwe) dienstverband, kan de werkgever de loondoorbetaling bij ziekte claimen bij UWV o.g.v. de Ziektewet. Alle andere werknemers zijn níet verzekerd via de Ziektewet en aan hen moet de werkgever bij arbeidsongeschiktheid het loon doorbetalen o.g.v. het Burgerlijk Wetboek.

Terug naar boven

VCA

Vegetable Cleaning Agents - wasmiddelen op basis van plantaardige oliën met een vlampunt van ver boven de 100°C.

Terug naar boven

Verzuimprotocol

Alle afspraken over hoe te handelen door welke betrokkene(n) bij een arbeidsongeschiktheid door ziekte. Een dergelijk protocol of reglement geeft duidelijkheid en maakt verzuim bespreekbaar en hanteerbaar.

Terug naar boven

VG I, II of III

Verpakkingsgroep I, II of III.

Terug naar boven

VGW

Veiligheid, gezondheid en welzijn

Terug naar boven

VIB

VeiligheidsInformatieBlad (ook wel MSDS, material safety data sheet, genoemd)

Terug naar boven

VNG

De Vereniging Nederlandse Gemeenten

Terug naar boven

VNO/NCW

Een samentrekking van de afkortingen van het Verbond van Nederlandse Ondernemingen en het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond

Terug naar boven

Vol.%

Volumeprocenten

Terug naar boven

VOS

Vluchtige organische oplosmiddelen

Terug naar boven

Waarderingssteun

Van anderen willen horen dat je het goed doet.

Terug naar boven

WBDBO

Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag.

Terug naar boven

Werkdruk

Het gevoel dat je niet of met veel moeite kan voldoen aan de eisen die het werk stelt.

Terug naar boven

Werkplezier

De tegenhanger van werkdruk. Fluitend naar je werk gaan omdat je ‘geluk’ vindt in het werk en/of de werkomgeving.

Terug naar boven

Wet Verbetering Poortwachter

Reguleert nieuwe en strakkere (onderlinge) verplichtingen van werkgever en werknemer bij dreigend lang verzuim.

Terug naar boven