Welkom bij de Arbocatalogus Grafimedia.

In 2010 zijn sociale partners gestart met het opstellen van de Arbocatalogus Grafimedia. De arbocatalogus bevat oplossingen voor de belangrijkste arborisico’s in onze bedrijfstak en is van toepassing voor alle werkgevers en werknemers in de Grafimedia. Doordat de arbocatalogus door de Inspectiedienst SZW in 2010 is getoetst en goedgekeurd, betekent het dat de standaard beleidsregels voor de Grafimedia-sector zijn komen te vervallen. Dit betekent dat de Inspectiedienst SZW (de vroegere Arbeidsinspectie) de informatie uit de Arbocatalogus Grafimedia (inclusief de voorgeschreven oplossingen) gebruikt als referentiekader voor haar handhaving. Dit betekent dat een bedrijf óf de oplossingen uit deze arbocatalogus moet benutten, óf op een andere manier tot hetzelfde beschermingsniveau rond de opgenomen arborisico’s moet komen. Het volgen van voorgeschreven oplossingen uit de Arbocatalogus Grafimedia is dus geen verplichting, maar natuurlijk wel sterk aan te raden, gezien het feit dat tijdens de ontwikkeling van de Arbocatalogus Grafimedia altijd gekozen is voor de best bruikbare verbeteropties om tot een zo laag mogelijk arborisico voor werkgever en werknemer te komen.

OPSTELLERS VAN DE ARBOCATALOGUS GRAFIMEDIA

De Arbocatalogus Grafimedia is overeengekomen tussen het Koninklijke KVGO, FNV KIEM (nu FNV Media & Cultuur), CNV Media (nu CNV Vakmensen), De Unie en ZSO. De arbocatalogus is tot stand gekomen in overleg met klankbordgroepen van werkgevers en werknemers uit de bedrijfstak.

Het werkgebied

De Arbocatalogus Grafimedia geldt voor alle grafimedia bedrijven die vallen onder de werkingsfeer van de grafimedia CAO, dan wel lid zijn van de Koninklijke KVGO.