MINDER WERKSTRESS, MEER WERKPLEZIER

De grafimedia branche is door sterke technologische ontwikkelingen in een razend tempo veranderd. De meeste bedrijven werken tegenwoordig in een hightech omgeving met geavanceerde apparatuur en er hebben zich nieuwe markten aangediend. Bij het werken in een veranderende omgeving wordt voortdurend een beroep gedaan op het werkvermogen en de flexibiliteit van medewerkers. De uitdaging waar onze bedrijfstak voor staat is dan ook het vinden van een juiste balans tussen werkstress en werkplezier.

Het belang van gezondheid en werkplezier is verder toegenomen, mede omdat medewerkers, vanwege het verschuiven van de pensioengerechtigde leeftijd, langer moeten doorwerken. Preventie van uitval door werkdruk en stress alsmede het versterken van werkplezier leveren een belangrijke bijdrage aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Werkgevers én werknemer hebben dan ook een gezamenlijk belang én een gezamenlijke verantwoordelijkheid om te zorgen voor een prettig werkklimaat en het voorkomen en beperken van stressfactoren in het werk.

DE ARBOCATALOGUS ‘MINDER WERKSTRESS, MEER WERKPLEZIER’

Het Arbocatalogusthemanummer ‘Minder Werkstress, Meer Werkplezier’ is volledig geactualiseerd en in augustus 2020 goedgekeurd door de inspectie SZW. De Inspectie SZW zal het geactualiseerde arbocatalogusthemanummer ‘Minder Werkstress, Meer Werkplezier’ gebruiken als referentiekader bij haar inspecties in de grafimedia branche.

Psychosociale arbeidsbelasting

Psychosociale arbeidsbelasting (hierna te noemen PSA) is als arbeidsrisico opgenomen in de Arbowet. Het gaat hierbij om risico’s die werkstress kunnen veroorzaken, zoals werkdruk en ongewenste omgangsvormen waaronder pesten, agressie en geweld, seksuele intimidatie en discriminatie. Van deze verschillende vormen van PSA komt werkdruk het meest voor.

Met deze Arbocatalogus ‘Minder Werkstress, Meer Werkplezier’ willen we medewerkers en leidinggevenden in de grafimedia helpen om meer inzicht te krijgen in de oorzaken en gevolgen van werkstress. We geven informatie, richtlijnen, oplossingen en tips om stress als gevolg van werkdruk en ongewenste omgangsvormen tegen te gaan, zodat werkgevers en medewerkers samen een omgeving kunnen creëren waarin het prettig werken is. Werkplezier heeft immers een positief effect op de prestaties en het welbevinden van medewerkers en daarmee op het bedrijf.

Onderstaand vindt u naast het geactualiseerde themanummer een overzicht van de andere bijhorende hulpmiddelen. Afsluitend geven we een toelichting op de overeenkomst branche vertrouwenspersoon Grafimedia.

ARBOCATALOGUSTHEMANUMMER ‘MINDER WERKSTRESS, MEER WERKPLEZIER’

Alle links en de inhoudsopgave zijn clickable en verwijzen. Om de PDF te lezen klik op de bovenstaande link.

SAMENVATTING VAN HET THEMANUMMER ‘MINDER WERKSTRESS, MEER WERKPLEZIER’

Deze tekst is een samenvatting van het officiële Arbocatalogusthema ‘Minder Werkstress, Meer Werkplezier’. Voor meer uitleg en informatie over alle genoemde onderwerpen verwijzen we dus vaak naar de brochure zelf. Als extra zijn – voorin de samenvatting– twee checklists opgenomen – voor medewerkers en het bedrijf om een eerste snelle indruk te krijgen of en zo ja hoe het werkplezier verder kan worden verbeterd. Verder zijn ook in deze samenvatting alle links en de inhoudsopgave clickable. Om de PDF te lezen klik op de bovenstaande link.

HOE TE HANDELEN BIJ ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN? – HANDREIKING VOOR LEIDINGGEVENDEN 

Het geven van voorlichting en instructie over ongewenste omgangsvormen aan leidinggevenden is verplicht. Deze korte praktische voorlichtingsfolder ongewenste omgangsvormen is ontwikkeld voor leidinggevenden en kan worden gebruikt op de werkvloer. Om de PDF te lezen klik op de bovenstaande link.

HOE TE HANDELEN BIJ ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN? – HANDREIKING VOOR MEDEWERKERS

Het geven van voorlichting en instructie over ongewenste omgangsvormen aan medewerkers is verplicht. Deze korte praktische voorlichtingsfolder ongewenste omgangsvormen is ontwikkeld voor medewerkers en kan worden gebruikt op de werkvloer. Om de PDF te lezen klik op de bovenstaande link.

VOORBEELDBEELDPROTOCOLLEN ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN

Werkgevers zijn verplicht om ongewenste omgangsvormen zo veel mogelijk te voorkomen, terug te dringen en te beperken. Het beleid en de aanpak is maatwerk en moet passen bij de kenmerken van het bedrijf en de aanwezige risico’s. In ieder geval is (naast evaluatie van het beleid) het geven van voorlichting en instructie aan leidinggevenden en medewerkers verplicht. Hiervoor kunnen de bovengenoemde voorlichtingsfolders worden gebruikt. Andere voorbeelden van maatregelen die bedrijven kunnen treffen zijn onder andere: een gedragscode instellen, een vertrouwenspersoon aanstellen en een klachtenregeling opstellen. Onderstaande bijlagen zijn onderdeel van de Arbocatalogus ‘Minder Werkstress, Meer Werkplezier” en zijn hier opgenomen en te downloaden als word-format zodat ze makkelijk door bedrijven gebruikt en op maat kunnen worden gemaakt:


TOELICHTING OP DE OVEREENKOMST BRANCHEVERTROUWENSPERSOON ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN

De sociale partners – waaronder het KVGO – hebben met ingang van juli 2019 een overeenkomst gesloten met Gimd, een landelijke organisatie op het gebied van bedrijfsmaatschappelijk werk, voor het leveren van een vertrouwenspersoon.

Werkgevers zijn conform de Arbowet verplicht hun werknemers te beschermen tegen het arbeidsrisico ongewenste omgangsvormen (pesten, agressie en geweld, seksuele intimidatie en discriminatie). Een van de maatregelen die kunnen worden genomen is het aanwijzen van een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is er in de eerste plaats om degenen die te maken heeft gehad met ongewenste omgangsvormen emotioneel op te vangen, te begeleiden en te ondersteunen.

DRIE MOGELIJKHEDEN OM VERTROUWENSPERSONEN AAN TE WIJZEN

Binnen de grafimediasector hebben bedrijven drie verschillende mogelijkheden om vertrouwenspersonen aan te wijzen:

  • Werkgevers kunnen zelf (met instemming van OR of PVT) een of meerdere vertrouwenspersonen aanwijzen binnen de eigen organisatie
  • Werkgevers kunnen ervoor kiezen om de taak van vertrouwenspersoon neer te leggen bij de Arbodienst of andere deskundige instanties of personen naar keuze
  • De derde mogelijkheid is nu door de sociale partners Grafimedia gecreëerd: gebruik maken van de branchevertrouwenspersoon Grafimedia.
COÖRDINEREND VERTROUWENSPERSOON GRAFIMEDIA: MENEER THABO HOLLANDER

Met ingang van 1 november heeft de grafimediabranche een nieuwe coördinerend vertrouwenspersoon vanuit Gimd: Thabo Hollander. Zie hier het document waarin Thabo zich voorstelt en zijn contactgegevens te vinden zijn. 

.

INHOUD EN KOSTEN VAN DE REGELING BRANCHEVERTROUWENSPERSOON GRAFIMEDIA

Het raadplegen van de branchevertrouwenspersoon grafimedia is (tot op bepaalde hoogte) gratis voor medewerkers van bedrijven die KVGO-lid zijn.

  • Klachten worden zoveel mogelijk telefonisch afgehandeld.
  • Indien noodzakelijk mag één persoonlijk intakegesprek, van maximaal 2 uur, gevoerd worden tussen klager en vertrouwenspersoon op de vestiging van Gimd die zich het dichtst in de buurt van de klager bevindt.
  • Verder kan ter ondersteuning van de klager één gesprek met de leidinggevende van de klager of de meeste gerede persoon bij dat bedrijf van maximaal 2 uur plaatsvinden op het bedrijf van de klager dan wel op de dichtstbijzijnde vestiging van Gimd.
  • Alle andere vervolggesprekken of acties worden niet vergoed; indien deze andere vervolggesprekken en of acties door het bedrijf gewenst worden, zijn deze voor rekening van dit bedrijf en dient het bedrijf daarover afspraken te maken met Gimd.