Thema 5 Introductie Gevaarlijke stoffen

Veiligheid en gezondheid voorop!

Gezond en veilig werken in de grafimedia. Dat wil iedereen. Maar dan moet er wel wat gebeuren. Bij ieder soort werk horen namelijk risico’s. Dat geldt ook voor het maken van drukwerk. Als je die risico’s wilt beperken of weg wilt nemen, moeten zowel werkgevers als werknemers in actie komen. Bij de productie van drukwerk ontkom je niet aan het gebruik van gevaarlijke stoffen. Wat zijn die gevaarlijke stoffen? Hoe herken je ze? En hoe voorkom of beperk je de risico’s bij het werken met deze stoffen? Welke wettelijke regels zijn van toepassing? Daarover gaat het in de brochure ‘Gevaarlijke stoffen en mengsels’ 

Risico’s in de grafimedia sector

Drukwerk maken zonder gebruik te maken van gevaarlijke stoffen is nog niet mogelijk. Het ARBOcatalogusthema ‘Gevaarlijke stoffen’ is dus een belangrijk onderwerp voor de meeste grafimediabedrijven. Op bepaalde verpakkingen van grond- of hulpstoffen staat een gevarenetiket. Dat betekent dat het een stof of mengsel bevat dat bijvoorbeeld (licht) ontvlambaar is en dus gevaar oplevert voor de gezondheid of ons leefmilieu. Maar niet alle grafische hulpstoffen dragen een gevarenetiket. Er bestaan ook grond- en hulpstoffen waar zonder etiket nog steeds voorzichtig mee moet worden omgesprongen.

Goed omgaan met de opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen is niet alleen belangrijk voor de gezondheid en veiligheid van de medewerkers in het bedrijf, maar ook voor het milieu. Daarom zijn instanties als de brandweer, de Inspectiedienst SZW en de controlerende milieu-ambtenaren er ook bij betrokken. Arbo en Milieu gaan hierbij hand-in-hand. 

Informatie en praktische tips

De themabrochure ‘Gevaarlijke stoffen en mengsels’ geeft inzicht in de wettelijke regels en richtlijnen. Maar ook praktische tips en informatie over de belangrijkste onderwerpen en risico’s in de grafimediabranche rond dit thema:

  • Wat zijn gevaarlijke stoffen? Gevaarlijke stoffen zijn stoffen die een mogelijk gevaar opleveren voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. Voor de productie van drukwerk is een aantal van deze stoffen nodig. Of dit gevaarlijk of slecht voor de gezondheid is, hangt af van de kans op blootstelling aan zo’n stof, de aard van de stof en de toegepaste beheersmaatregelen.
  • Waar vind je informatie over de gevaarsaspecten van stoffen? Veiligheidsbladen (VIB’s) vermelden de specifieke gegevens van stoffen. Leveranciers zijn verplicht om correcte VIB’s te verstrekken. Ook gevarenetiketten geven informatie over de schadelijkheid van stoffen. Bedrijven zijn verplicht om een ‘gevaarlijke stoffenregister’ bij te houden. Deze is in de Arbo RI&E Grafimedia opgenomen.
  • Gevaarlijke stoffen en de arbeidshygiënische strategie. Om de risico’s van gevaarlijke stoffen zoveel mogelijk te voorkomen, wordt de arbeidshygiënische strategie toegepast. Die geeft de volgorde aan van maatregelen die je moet nemen om gevaar en risico’s te beperken. Concreet betekent het dat je: 

- eerst het risico bij de bron aanpakt (bijvoorbeeld bij de inkoop van inkt of wasmiddelen), 

- dan collectieve maatregelen treft die de overdracht van het gevaar verlagen (denk bijvoorbeeld aan een afzuiginstallatie). 

- Helpt dat niet of onvoldoende, dan kunnen individuele maatregelen nuttig zijn, bijvoorbeeld taakroulatie. 

- Pas als dit allemaal niet mogelijk is, moeten werknemers worden beschermd met persoonlijke beschermingsmiddelen (bijvoorbeeld chemiebestendige handschoenen).

  • Wet- en regelgeving rond gebruik en opslag van gevaarlijke stoffen. Over het omgaan met gevaarlijke stoffen zijn voorschriften vastgelegd in onder andere de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling. De brochure beschrijft de belangrijkste regels. Dat geldt ook voor regelingen en richtlijnen als REACH en PGS (over de opslag van gevaarlijke stoffen).

Goed voorbereid werken met gevaarlijke stoffen. Aan de slag!

Lees voor verdieping, achtergrondinformatie en een uitgebreide toelichting de volledige versie van deze brochure. Liever een kort overzicht van de belangrijkste informatie rond dit thema? Lees dan de samenvatting.

Ga aan de slag met de informatie en tips. Zo voorkom of beperk je de risico’s van het werken met gevaarlijke stoffen. Een veilig idee!