Thema 4: Introductie geluid op de werkplek

Veiligheid en gezondheid voorop!

Gezond en veilig werken in de grafimedia. Dat wil iedereen. Maar dan moet er wel wat gebeuren. Bij ieder soort werk horen namelijk risico’s. Als je die wilt beperken of weg wilt nemen, moeten zowel werkgevers als werknemers in actie komen. Wat is het risico van een te hoog geluidsniveau? Speelt dit in de grafimedia sector? Welke (wettelijke) regels zijn van toepassing? Hoe voorkom of beperk je de risico’s? Hoe kun je geluid meten? Daarover gaat het in de Themabrochure ‘Geluid op de werkplek’

Wat is geluid?

Alle voor het menselijk oor hoorbare trillingen worden geluid genoemd. Als je te lang verblijft op een plek met te hard geluid, kan dat lawaaidoofheid veroorzaken. Deze gehoorbeschadiging kan tijdelijk, maar ook blijvend zijn. Eenmaal opgelopen gehoorschade is niet meer terug te draaien! 

Risico in de grafimedia sector

In de grafimediabranche komt een aantal werkplekken voor waar het geluidsniveau zo hoog is dat de werkgever maatregelen moet treffen. Dit is ook een eis vanuit de Arbowet. Bedrijven die te maken hebben met te hoge geluidsniveaus zijn vooral grotere vellendrukkerijen, rotatiebedrijven, afwerkingsbedrijven of boekbinderijen. Maar ook binnen kleinere bedrijven kunnen er werkplekken/bewerkingen zijn waar een te hoog geluidsniveau optreedt, zoals bij de persen, vouw- of stansmachines of bij de snipperafzuiging. 

Informatie en praktische tips

De themabrochure ‘Geluid op de Werkplek’ geeft inzicht in de wettelijke regels en richtlijnen en biedt informatie over de belangrijkste onderwerpen in de grafimediabranche rond dit thema:

  • het gevaar en de wettelijke grenzen omtrent geluid. Om te voorkomen dat medewerkers gehoorschade oplopen, zijn in   het Arbobesluit en aanverwante wetgeving grenswaarden vastgesteld. De brochure biedt informatie over deze wetgeving en geluidsnormen. 
  • het voorkomen van gehoorschade volgens de arbeidshygiënische strategie. Iedere werkgever is wettelijk verplicht bij een (vermoedelijk) te hoog geluidsniveau op de werkplek maatregelen te treffen om gehoorbeschadiging bij personeel te voorkomen. De arbeidshygiënische strategie is daarbij het uitgangspunt. Die bepaalt de volgorde van maatregelen om risico’s te beperken: Maatregelen en oplossingen via de arbeidshygiënische strategie. 
  • wat houdt de arbeidshygiënische strategie in? Het bepaalt de volgorde van maatregelen om gevaar en risico’s te beperken:

- Eerst: bronmaatregelen – Los het probleem zoveel mogelijk op aan de bron. Vervang bijvoorbeeld geluidproducerende onderdelen of plaats de machine op een andere plek in de productieruimte.

- Dan: collectieve maatregelen – Als bronmaatregelen geen mogelijkheden bieden, moeten collectieve maatregelen worden getroffen. Denk aan het plaatsen van geluidreducerende kappen op de machine

- Daarna: Individuele maatregelen – Als collectieve maatregelen geen afdoende oplossing bieden, moet de werkgever individuele maatregelen nemen. Bijvoorbeeld door het werk zo te organiseren dat de medewerkers zo min mogelijk aan geluid worden blootgesteld. Taakroulatie is daarvan een voorbeeld.

- Als laatste: Persoonlijke beschermingsmiddelen – Als de bovenste drie maatregelen onvoldoende effect hebben, moet de werkgever gratis persoonlijke beschermingsmaatregelen verstrekken. Voorbeelden daarvan zijn oordopjes en otoplastieken. Naast de technische middelen en maatregelen beschrijft de brochure ook de noodzakelijke organisatorische maatregelen, zoals periodiek gehooronderzoek (om op tijd vast te stellen of er gehoorschade optreedt), het geven van voldoende voorlichting en instructie aan de werknemers en markering van gehoorbeschermingszones. In de RI&E Grafimedia is het traject van de arbeidshygiënische strategie overigens al uitgestippeld. Wel zo handig! 

  • een stappenplan om gericht aan de slag te gaan met geluidsreductie op de werkplek. Om te bepalen of maatregelen tegen blootstelling aan schadelijk geluid nodig zijn, is het van belang eerst inzicht te krijgen in de bestaande situatie. Dat kan onder meer door op verschillende niveaus geluidsmetingen uit te (laten) voeren. De aanpak staat omschreven in een stappenplan dat in de brochure Geluid op de Werkplek is opgenomen.  
  • een aantal hulpmiddelen om te rekenen met geluidsniveaus. De brochure biedt praktische informatie op dit punt.

Voorkom gehoorschade en ga aan de slag!

Lees voor verdieping, achtergrondinformatie en een uitgebreide toelichting de volledige versie van deze brochure. Liever een kort overzicht van de belangrijkste informatie rond dit thema? Lees dan de samenvatting.

Ga aan de slag met de informatie en tips en voorkom daarmee gehoorschade bij werknemers in het bedrijf!