Overeenkomst Branchevertrouwenspersoon Ongewenste Omgangsvormen

De sociale partners – waaronder het KVGO – hebben met ingang van 1 juli van dit jaar een overeenkomst gesloten met Gimd,  een landelijke organisatie  op het gebied van bedrijfsmaatschappelijk werk, voor het leveren van een vertrouwenspersoon.

Werkgevers zijn conform de Arbowet verplicht hun werknemers te beschermen tegen het arbeidsrisico ongewenste omgangsvormen (pesten, agressie en geweld, seksuele intimidatie en discriminatie). Een van de maatregelen die kunnen worden genomen is het aanwijzen van een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is er in de eerste plaats om degenen die te maken heeft gehad met ongewenste omgangsvormen emotioneel op te vangen, te begeleiden en te ondersteunen.

Drie mogelijkheden om vertrouwenspersonen aan te wijzen

Binnen de grafimediasector hebben bedrijven drie verschillende mogelijkheden om vertrouwenspersonen aan te wijzen:

  1. Werkgevers kunnen zelf (met instemming van OR of PVT) een of meerdere vertrouwenspersonen aanwijzen binnen de eigen organisatie
  2. Werkgevers kunnen ervoor kiezen om de taak van vertrouwenspersoon neer te leggen bij de Arbodienst of andere deskundige instanties of personen naar keuze
  3. De derde mogelijkheid is nu door de sociale partners Grafimedia gecreëerd: gebruik maken van de branchevertrouwenspersoon Grafimedia.

Inhoud en kosten van de regeling branchevertrouwenspersoon Grafimedia

Het raadplegen van de branchevertrouwenspersoon grafimedia is (tot op bepaalde hoogte) gratis voor medewerkers van bedrijven die KVGO-lid zijn. 

  • Klachten worden zoveel mogelijk telefonisch afgehandeld.
  • Indien noodzakelijk mag één persoonlijk intakegesprek, van maximaal 2 uur, gevoerd worden tussen klager en vertrouwenspersoon op de vestiging van Gimd die zich het dichtst in de buurt van de klager bevindt.
  • Verder kan ter ondersteuning van de klager één gesprek met de leidinggevende van de klager of de meeste gerede persoon bij dat bedrijf van maximaal 2 uur plaatsvinden op het bedrijf van de klager dan wel op de dichtstbijzijnde vestiging van Gimd.
  • Alle andere vervolggesprekken of acties worden niet vergoed; indien deze andere vervolggesprekken en of acties door het bedrijf gewenst worden, zijn deze voor rekening van dit bedrijf en dient het bedrijf daarover afspraken te maken met Gimd.

Coördinerend vertrouwenspersoon Grafimedia

De coördinerende vertrouwenspersoon voor onze branche is Thabo Hollander. In de bijlage vind je meer informatie en contactgegevens en geven wij aan wat conform de gesloten overeenkomst met Gimd een vertrouwenspersoon bij ongewenst gedrag voor medewerkers kan doen.

Meer informatie

Na de zomervakantie wordt de actualisering afgerond van de Arbocatalogus ‘van werkstress naar werkplezier’, waarin ook informatie is opgenomen over het beleid rondom ongewenste omgangsvormen en diverse voorbeeldprotocollen bijgesloten zijn die bedrijven kunnen gebruiken om invulling te geven aan dit beleid binnen de organisatie. Deze geactualiseerde Arbocatalogus zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan inspectie SZW. In het verlengde daarvan komen praktische korte voorlichtingsfolders beschikbaar, in twee versies, voor leidinggevenden en werknemers. Deze folders worden als pdf beschikbaar gesteld aan alle KVGO leden en kunnen worden gebruikt voor de voorlichting in het eigen bedrijf.

Voor nadere inlichtingen: Thabo Hollander, tel: 06-39353662 en t.hollander@gimd.nl.

Bijlage: contactgegevens van de GIMD vertrouwenspersoon en het takenpakket 

Danny Wilms

 
   « nieuwsoverzicht