De betekenis van de Arbocatalogus Grafimedia

De opstellers van de Arbocatalogus Grafimedia

De Arbocatalogus Grafimedia is overeengekomen tussen het KVGO, FNV KIEM, CNV MediaDe Unie en ZSO. De arbocatalogus is tot stand gekomen in overleg met klankbordgroepen van werkgevers en werknemers uit de bedrijfstak.

 

 

 

Het werkgebied

De arbocatalogus Grafimedia geldt voor alle grafimedia bedrijven die vallen onder de werkingsfeer van de grafimedia CAO, dan wel lid zijn van de Koninklijke KVGO.

 

De betekenis van de Arbocatalogus Grafimedia

Het naleven van de afspraken in de Arbocatalogus Grafimedia is geen vrijblijvendheid. Net als voorheen moeten bedrijven aan de Arbowet en bijbehorende regelgeving voldoen. Doordat de arbocatalogus door de Inspectiedienst SZW is getoetst en goed bevonden, zijn de beleidsregels voor de Grafimediasector komen te vervallen en dat gebruiken de inspecteurs het oplossingenboek uit de Arbocatalogus als referentiekader voor haar handhaving. Voor mee informatie verwijzen wij u naar het onderwerp 'Arbocatalogus'.


Voor wie bedoeld?

De arbocatalogus is in eerste instantie bedoeld voor werkgevers en werknemers in de Grafimedia. Werkgevers en werknemers moeten zich houden aan de doelvoorschriften uit de Arbowetgeving (Arbowet, Arbobesluit en Arboregeling). Een Arbocatalogus kan daarbij helpen. Iedereen kan en mag alle informatie in de arbocatalogus lezen. Binnen de bedrijven kan de informatie worden gebruikt door medewerkers en leidinggevenden, de preventiemedewerker of arbocoördinator, de ondernemingsraad en/of personeelsvertegenwoordiging.

Met sommige oplossingen uit de arbocatalogus kunt u als medewerker zelf aan de slag. Voor andere oplossingen zijn wellicht meer mensen nodig, bijvoorbeeld het team waar u deel van uitmaakt, of uw leidinggevende.


Digitale instrumenten

Klik hier om naar de digitale instumenten te gaan.