Arbo Informatie Brochure: Verzuimbeleid en re-integratie

Voor ieder arbeidsrisico binnen de ARBOcatalogus Grafimedia is een Arbo Catalogus Themabrochure opgesteld. Maar er is meer! Naast de themabrochures zijn er Arbo informatiebrochures. Deze brochures geven inzicht in en nuttige en praktische informatie over verschillende Arbo onderwerpen. Eén van deze brochures is: ‘Verzuimbeleid en re-integratie’. De geactualiseerde brochure informeert werkgevers en werknemers over de belangrijkste aspecten rond dit thema.

Verzuimbeleid en re-integratie

Ziek zijn is voor niemand prettig. Soms loopt ziekteverzuim zelfs uit op arbeidsongeschiktheid. Ziekteverzuim is voor alle betrokkenen naar en belastend. De informatiebrochure Verzuimbeleid en re-integratie geeft informatie over hoe ziekteverzuim zoveel mogelijk voorkomen kan worden of in ieder geval zo kort mogelijk kan worden gehouden.

In de brochure komen onderwerpen aan de orde als:

  • Verplichtingen werkgevers en werknemers

Tijdens ziekte hebben zowel de werkgever als de werknemer rechten en verplichtingen. Die zijn allemaal gericht op het bespoedigen van herstel en een zo snel mogelijke werkhervatting. De brochure Verzuimbeleid en re-integratie geeft een helder overzicht van de wettelijke regels en licht deze toe. Onderwerpen als bijvoorbeeld het belang van een goede risico-inventarisatie (RI&E) en prettig werkklimaat, de loondoorbetaling bij ziekte en re-integratieverplichtingen komen aan bod.

  • Het belang van een goed verzuimbeleid

In de brochure wordt uitgelegd hoe een goed verzuimbeleid eruit ziet - denk daarbij onder andere aan een verzuimprotocol en begeleiding bij re-integratie – en waarom dat bijdraagt aan het voorkomen of beperken van ziekteverzuim. Een goed verzuimbeleid is een verplichting op grond van de Arbowet en is niet alleen goed voor werknemers, maar levert ook bedrijfseconomisch voordeel op!

  • Voorzieningen en regelingen

Daarnaast besteedt de brochure aandacht aan de verschillende wettelijke voorzieningen en regelingen die de overheid heeft ontwikkeld om werkgevers te stimuleren (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemers (weer) in dienst te nemen.

Meer weten?                                                                                                                                

Lees de Arbo Informatie Brochure: Verzuim en re-integratie! De brochure is in heldere taal geschreven en is een handig naslagwerk voor zowel werkgevers als werknemers.