Arbo Informatie Brochure: Bijzondere groepen

Voor ieder arbeidsrisico binnen de ARBOcatalogus Grafimedia is een Arbo Catalogus Themabrochure opgesteld. Maar er is meer! Naast de themabrochures zijn er Arbo informatiebrochures. Deze brochures geven inzicht in en nuttige en praktische informatie over verschillende Arbo onderwerpen. Eén van deze brochures is: ‘Bijzondere groepen’. De geactualiseerde brochure informeert werkgevers en werknemers over de belangrijkste aspecten rond dit thema.

Specifieke regels voor bijzondere groepen

Een aantal groepen werknemers loopt meer risico op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn Daarom gelden voor deze groepen aanvullende regels en voorschriften. In de Arbowetgeving is bepaald wie onder het begrip ‘bijzondere groepen’ vallen en welke aanvullende regels voor hen van toepassing zijn. De informatiebrochure vermeldt dat het gaat om:

 

  • Zwangere medewerksters

 

Blootstelling aan gevaarlijke stoffen kan de vruchtbaarheid of de ontwikkeling van het ongeboren kind negatief beïnvloeden. Werken onder stress, in lawaai of in nachtdienst kunnen ook de gezondheid van het ongeboren kind en de moeder in gevaar brengen. Dit zijn enkele in de brochure genoemde voorbeelden die duidelijk maken dat het nodig kan zijn om maatregelen te treffen in de werksituatie van een zwangere medewerkster.

 

  • Jeugdigen

 

Werknemers jonger dan 18 jaar verdienen speciale aandacht. Denk aan extra voorlichting en instructie en voldoende toezicht. Ze lopen namelijk een groter risico op een arbeidsongeval omdat ze geestelijk en fysiek nog in ontwikkeling zijn en weinig werkervaring hebben. Bepaalde werkzaamheden zijn zelfs verboden voor jonge medewerkers. In de brochure geeft daarover informatie.

 

  • Uitzend- en oproepkrachten

 

Deze medewerkers lopen extra risico omdat ze vaak onbekend zijn met de werkomgeving en de specifieke gevaren in het bedrijf. Zowel de inlener als het uitzendbureau zijn verantwoordelijk en moeten voor adequate voorlichting en instructie zorgen.

 

  • Werknemers met beperkingen

 

Voor deze groep medewerkers is de kans op gezondheidsschade groter vanwege de toch al bestaande beperkingen. Er zijn verschillende wettelijke regelingen en voorzieningen die het mogelijk maken om werknemers met een beperking inzetbaar te maken en te houden.

 

  • Anderstaligen

 

Taalproblemen of cultuurverschillen kunnen leiden tot misverstanden en risicovolle situaties. Dit is te voorkomen door te werken met begrijpelijke instructies, eventueel aangevuld met beeldmateriaal.

 

  • Ouderen

 

Oudere werknemers hebben veel kennis en ervaring. Maar het werkvermogen kan afnemen, net als het ruimtelijk visuele vermogen of het snel herkennen van verbanden. Aangepaste werktijden of taakroulatie zijn voorbeelden van mogelijke oplossingen die in de brochure worden genoemd.

Meer weten?

Lees de Arbo Informatie Brochure: Bijzondere groepen! De brochure is in heldere taal geschreven en is een handig naslagwerk voor zowel werkgevers als werknemers.