Arbo Informatie Brochure: Bedrijfshulpverlening

Voor ieder arbeidsrisico binnen de ARBOcatalogus Grafimedia is een Arbo Catalogus Themabrochure opgesteld. Maar er is meer! Naast de themabrochures zijn er Arbo informatiebrochures. Deze brochures geven inzicht in en nuttige en praktische informatie over verschillende Arbo onderwerpen. Eén van deze brochures is: ‘Bedrijfshulpverlening’. De geactualiseerde brochure informeert werkgevers en werknemers over de belangrijkste aspecten rond dit thema.

Bedrijfshulpverlening (BHV)

Noodsituaties leiden vaak tot paniek. Wat moet er gebeuren bij brand of en andere calamiteit? Duidelijkheid over wie precies wat moet doen voorkomt paniek. En bespaart menselijk leed en schade voor het bedrijf en het milieu. Met goed georganiseerde bedrijfshulpverlening wordt in noodsituaties op de juiste manier gehandeld. Denk daarbij aan EHBO, brandbestrijding, ontruiming en evacuatie van het bedrijfspand. Maar hoe regel je dat goed? Daarover gaat deze brochure. Daarin komen onderwerpen aan de orde als:

  • Inventariseren van de risico’s

Welke gevaren en risico’s zijn er in het bedrijf? De uitkomsten van een actuele Arbo Risico-Inventarisatie en Evaluatie geven hierover duidelijkheid. Daarmee is ook helder hoe uitgebreid de BHV-organisatie moet zijn. Samenwerking met bedrijven in de nabije omgeving kan nuttig zijn.

  • Waarover moeten afspraken worden gemaakt en vastgelegd?

De Arbowet verplicht werkgevers om in overleg met werknemers gemaakte afspraken over bedrijfshulpverlening vast te leggen in een bedrijfshulpverlenings-plan. Onderwerpen die in dit plan aan bod moeten komen zijn onder andere: de interne en externe communicatie, het in noodsituaties alarmeren en evacueren van werknemers, EHBO, brandbestrijding en de taken van BHV-ers. De brochure geeft praktische aanwijzingen voor de opbouw en borging van een BHP-plan.

  • Taken en verantwoordelijkheden van de BHV-er

BHV-ers, mits goed geschoold en voorzien van de juiste middelen, zijn cruciaal bij het optreden in een noodsituatie. Zij verlenen eerste hulp bij ongevallen, alarmeren en zo nodig evacueren alle aanwezigen in het bedrijf in noodsituaties, bestrijden een beginnende brand en alarmeren en begeleiden externe hulpverleners (bijvoorbeeld de brandweer). Over hoeveel BHV-ers in een bedrijf nodig zijn bevat de brochure een praktische tabel.    

Meer weten?

Lees de Arbo Informatie Brochure: Bedrijfshulpverlening! De brochure is in heldere taal geschreven en is een handig naslagwerk voor zowel werkgevers als werknemers.