Arbo Informatie Brochure: Arbobeleid in de Grafimedia

Voor ieder arbeidsrisico binnen de ARBOcatalogus Grafimedia is een Arbo Catalogus Themabrochure opgesteld. Maar er is meer! Naast de themabrochures zijn er Arbo informatiebrochures. Deze brochures geven inzicht in en nuttige en praktische informatie over verschillende Arbo onderwerpen. Eén van deze brochures is: ‘Arbobeleid in de Grafimedia’. De geactualiseerde brochure informeert werkgevers en werknemers over de belangrijkste aspecten rond Arbobeleid.

Arbobeleid in de Grafimedia

Wat is de toegevoegde waarde van Arbobeleid? Wat houdt dat beleid eigenlijk is en hoe zit de Arbowetgeving in elkaar? Antwoord op deze en andere vragen rond arbobeleid staan in de informatiebrochure Arbobeleid in de Grafimedia.

Het belang van gezonde, veilige en prettige arbeidsomstandigheden in de grafimedia wordt steeds meer onderkend door zowel werkgevers als werknemer. Een bedrijf met goede arbeidsomstandigheden heeft minder ziekteverzuim, beperkt de kans op bedrijfsongevallen en bevordert de motivatie, inzet en betrokkenheid van de medewerkers. Een goed arbobeleid bespaart geld en draagt bij aan het aantrekkelijk houden van de bedrijfstak voor nieuwe (jonge) mensen. Belangrijk in onze sterk vergrijzende bedrijfstak!

In de brochure komen daarnaast onderwerpen aan de orde als:

  • Verplichtingen van werkgevers en werknemers rond Arbo

De Arbowet verlangt dat de veiligheidsmaatregelen in een bepaalde volgorde worden genomen. Die volgorde, de zogeheten arbeidshygiënische strategie, wordt in de brochure uitgelegd. Ook andere verplichtingen zoals het opstellen en uitvoeren van een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E), de aanstelling van een preventiemedewerker en het regelen van verzuimbegeleiding komen aan bod. Werknemers hebben ook verplichtingen. Zij moeten de apparatuur en persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste manier gebruiken en meewerken aan instructie en onderricht.

  • De rol van ( externe)arbodeskundigen en preventiemedewerker

Bij een aantal taken moet de werkgever zich laten bijstaan door arbodeskundigen. Een preventiemedewerker adviseert over maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid en verleent medewerking aan het opstellen en uitvoeren van een RI&E. 

  • De Arbocatalogus Grafimedia en de Arbo RI&E Grafimedia

De Arbocatalogus biedt een praktische handleiding voor veilig en gezond werken in grafimedia bedrijven. De Arbo RI&E Grafimedia is dé RI&E voor onze branche.

  • De taken en bevoegdheden van de Inspectie SZW

De Inspectie SZW controleert of bedrijven zich aan de Arbowet houden en kan boetes opleggen als dat niet het geval is.

Meer weten?

Lees de Arbo Informatie Brochure: Arbobeleid in de Grafimedia! De brochure is in heldere taal geschreven en is een handig naslagwerk voor zowel werkgevers als werknemers.