Thema 4: Geluid op de werkplek

> Arbocatalogus Geluid

Wet- en doelvoorschriften

 • Artikel Arbeidsomstandighedenbesluit 6.7, lid 1
  Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, beoordelen en meten Artikel 6.7 Arbeidsomstandighedenbesluit

  Lawaainiveaus waaraan de werknemers zijn blootgesteld moeten worden beoordeeld en, indien nodig, gemeten teneinde te bepalen waar en in welke mate werknemers aan niveaus van schadelijk lawaai kunnen worden blootgesteld.

  Doelvoorschrift uitgewerkt in: Hoofdstuk 3
  Wordt hiermee voldaan aan het doelvoorschrift? Ja.

 • Artikel Arbeidsomstandighedenbesluit 6.8, lid 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11
  Maatregelen ter voorkoming of beperking van de blootstelling – Arbeidshygiënische strategie

  Ter voorkoming of beperking van de blootstelling aan lawaai worden zodanige technische of organisatorische maatregelen genomen dat de risico’s van blootstelling worden weggenomen aan de bron of tot een minimum beperkt, waarbij rekening wordt gehouden met de technische vooruitgang en de beschikbaarheid van maatregelen. Werkplekken waar de dagelijkse blootstelling aan lawaai hoger kan zijn dan 85 dB(A) of de piekgeluidsdruk hoger kan zijn dan 140 Pa, worden duidelijk aangegeven door middel van passende signaleringen en doelmatig afgebakend. Indien dit technisch uitvoerbaar is en het risico van blootstelling dit rechtvaardigt, wordt de toegang ertoe beperkt. Voor de restrisico’s worden passende, naar behoren aangemeten, individuele gehoorbeschermers ter beschikking gesteld. Als ondanks de maatregelen wordt vastgesteld dat de dagelijkse blootstelling aan lawaai, rekening houdend met de dempende werking van de door de werknemer gedragen individuele gehoorbeschermers, hoger is dan de grenswaarden worden onmiddellijk maatregelen genomen om de blootstelling terug te brengen tot een niveau beneden die grenswaarden, worden de oorzaken van de overmatige blootstelling vastgesteld en worden maatregelen aangepast om herhaling te voorkomen.

  Doelvoorschrift uitgewerkt in: Hoofdstuk 2, Hoofdstuk 4, Hoofdstuk 5, Bijlage A.1 t/m A.14
  Wordt hiermee voldaan aan het doelvoorschrift? Ja