werkgevers
werknemers

Download brochure “Corona-protocol Grafimedia - de 1,5 meter maatschappij"

Download lijst vragen RI&E t.a.v. de corona maatregelen

 

Gezond werken in de Grafimedia: het kan!

Werkgevers én werknemers in de Grafimedia hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een veilige en gezonde werkomgeving. Onder het motto Gezondheid = Continuïteit is de afgelopen jaren veel werk verzet om verzuim en WIA-instroom laag te houden. Deze website en de ontwikkelde hulpmiddelen zijn tot stand gekomen in overleg met klankbordgroepen van werkgevers en werknemers uit de bedrijfstak.

De Arbocatalogus en RI&E Grafimedia

De sociale partners hebben een Arbocatalogus en de Web-RI&E opgesteld. De Arbocatalogus Grafimedia en de daar aan gelieerde Web-RI&E bevatten oplossingen voor nagenoeg alle  arborisico’s in de bedrijfstak. Zowel werkgevers als werknemers binnen de sector behoren zich aan deze veiligheidsregels te conformeren. De catalogus en de RI&E zijn dus niet vrijblijvend. Als u hier meer over wilt weten lees dan verder bij het onderwerp Arbocatalogus. Het gebruik van de RI&E is gratis voor KVGO-leden. Klik hier voor toegang tot de Web-RI&E.

Niet-KVGO-leden hebben geen gratis toegang, maar moeten een licentie kopen. Het bedrag is afhankelijk van het aantal werkzame personen van de organisatie en de gekozen licentieduur. Klik hier voor meer informatie.

Deze web-RI&E bevat ook modules om te voldoen aan verplichtingen op grond van de milieuregelgeving op het gebied van de oplosmiddelenboekhouding en het nemen van bodembeschermende maatregelen.