Werkgevers

Werkgevers én werknemers in de Grafimedia hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een veilige en gezonde werkomgeving. Er is de afgelopen jaren veel werk verzet om verzuim en WIA-instroom laag te houden.

Een belangrijk aspect is het voldoen aan de regels en wetten. Uit onderzoek van het Ministerie van SZW blijkt dat de Arbowet en RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie) bij veel bedrijven nog onbekend is.

Naleving van Arboregels in hoog risico sectoren blijkt nog relatief laag. Efficiënt produceren is in veel sectoren belangrijker dan gezond en veilig werken. Dat blijkt uit het jaarverslag 2015 van de Inspectie SZW. Dit komt onder meer door concurrentiedruk, onwetendheid en onkunde over de toepassing van Arboregels. Van de bedrijven die geen vereiste RI&E hebben, zegt 67 procent de arbowetgeving en de RI&E-verplichting niet te kennen. Dit geldt vooral voor kleinere bedrijven. Ook wanneer kennis wél aanwezig is, wordt deze op de werkvloer niet altijd voldoende toegepast. De Inspectie SZW noemt onvoldoende toezicht op de werkvloer, haast en ingesleten gewoontes als veel voorkomende redenen. 

Rol werkgever

In de Arbowetgeving zijn verplichtingen opgenomen waar werkgevers zich aan moeten houden. De algemene zorgplicht van de werkgever houdt volgens de Arbowet in dat de werkgever ‘de arbeid’ (lees: het werk) zodanig organiseert dat hiervan geen nadelige invloed uitgaat op de veiligheid en de gezondheid van de werknemer. Klinkt logisch.

Maar hoe doe je dat als werkgever?

Simpel. Alleen al door periodiek te kijken naar de nieuwe mogelijkheden om de veiligheid van werknemers te bevorderen. Dit bereik je onder anderen door rekening te houden met de stand der techniek en de huidige professionele dienstverlening.  Met het criterium stand der techniek wordt beoogd dat u bij de vormgeving van uw beleid rekening houdt met de ontwikkelingen die vak deskundigen in brede kring aanvaarden als goed toepasbaar in de praktijk. In de milieuwereld kennen ze deze term ook als de Best Beschikbare Technieken.

In de wet worden de algemene verplichtingen van de werkgever op het gebied van arbeidsomstandigheden verder uitgewerkt. Een aantal belangrijke verplichtingen zijn: 
 
1. het werk moet zodanig zijn georganiseerd dat de werknemer daar geen nadelige invloed van ondervindt;

2. zoveel als mogelijk gevaren voor de gezondheid van werknemers bij de bron aanpakken;

3. het opstellen en uitvoeren van een risico inventarisatie en –evaluatie en regelmatige evaluatie van het beleid;

4. een goede verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden over de werknemers rekening houdend met hun bekwaamheden;  

5. het geven van voorlichting en onderricht aan de werknemers over veilig en gezond werken;

6. het voorkomen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

 

Dit zelf regelen, het zelf organiseren van gezond en veilig werken, heeft voordelen ten opzichte van sancties bij onveilig en ongezond werken.