Disclaimer

De website Stofwisseling en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper) links, zijn eigendom van het project Stofwisseling. Het is niet toegestaan om deze website of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het projectteam Stofwisseling. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Het projectteam Stofwisseling levert een inspanning zodat de informatie op deze website zorgvuldig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Desondanks is het mogelijk dat informatie die op deze website onvolledig en / of onjuist is. Aan de informatie op deze website kunnen daarom uitdrukkelijk geen rechten worden ontleend. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten, zal het projectteam Stofwisseling de inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Het projectteam Stofwisseling kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

Het projectteam Stofwisseling aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het functioneren van deze website. Het projectteam Stofwisseling aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten en omissies op de Stofwisseling website opgenomen informatie.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en / of aangepast. Het projectteam Stofwisseling behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Bepaalde (hypertext) links in deze site leiden naar websites buiten het domein van http://www.stofwisseling.nu  Deze links zijn geen eigendom van het projectteam Stofwisseling   en wanneer deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Stofwisseling . Het projectteam Stofwisseling aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze websites.

Het projectteam Stofwisseling sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan wat dan ook die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met deze website. © 2017 Stofwisseling.