Thema 4: Geluid op de werkplek

> Arbocatalogus Geluid | Oplossingen : algemene maatregelen

Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO)

Oplossing status: Wettelijke eis
Type oplossing: Algemene maatregel
Plaats arbeidshygiënische strategie: n.v.t.
Doelvoorschrift: Arbobesluit art. 2.14a, art. 6.10

Afbeelding met kleding, persoon, Hoofdtelefoon, overdektIedere werknemer bij wie de dagblootstelling aan lawaai hoger is dan 85 dB(A), of die wordt blootgesteld aan piekniveaus hoger dan 137 dB(C), wordt in de gelegenheid gesteld om periodiek een arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) te ondergaan, in de vorm van een audiometrisch onderzoek. Dat geldt ook voor iedere werknemer waarbij de dagelijkse blootstelling aan lawaai hoger is dan 80 dB(A) of de piekgeluidsdruk hoger is dan 135 dB(C), waarvoor geldt dat uit de beoordeling of meting van de blootstelling aan geluid blijkt dat er een gezondheidsrisico bestaat. De frequentie van het gehooronderzoek is afhankelijk van de dagdosis geluid waar medewerkers aan blootstaan.

Audiometrisch onderzoek is gericht op een vroegtijdige diagnose van een eventuele achteruitgang van het gehoor ten gevolge van lawaai en op behoud van het gehoor. Door dit audiometrisch onderzoek periodiek te herhalen valt na te gaan in hoeverre gehoorverlies door lawaai optreedt. Het geeft daarmee een aanwijzing in hoeverre de genomen maatregelen effectief zijn en gehoorbescherming voldoende bescherming biedt dan wel of deze voldoende wordt gedragen. Los van het feit dat op individueel niveau moet worden bewaakt dat geen verslechtering als gevolg van lawaaiblootstelling plaatsvindt, is het ook van belang dat de algemene bevindingen van de gehoortesten op groepsniveau worden gerapporteerd en geanalyseerd. Als uit de analyse blijkt dat er werkgebonden oorzaken zijn aan te wijzen voor een geconstateerd gehoorverlies, zijn maatregelen vereist om die oorzaken aan te pakken.

Bewaren van PAGO-resultaten

Een samenvatting van de resultaten van het audiometrisch onderzoek moet worden bewaard in een persoonlijk medisch dossier door een deskundige persoon. Hiermee wordt in de wetgeving een gecertificeerde Arbodienst of Bedrijfsarts bedoeld. De persoonlijke medische dossiers worden in een zodanige vorm bewaard dat zij later, met inachtneming van het medisch beroepsgeheim, kunnen worden geraadpleegd. Iedere werknemer heeft hierbij recht op inzage in en afschrift van het hem betreffende medisch dossier.

 

 < terug naar geluid oplossingen